Privacy Policy

Dit is de privacy policy van Intros BV, gevestigd te Sassenheim, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28076276 (hierna: “Intros”). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Intros verwerkt wanneer u de website www.intros.nl bezoekt, via de website bestellingen plaatst of contact opneemt met Intros, en hoe Intros met die gegevens omgaat.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u de websites www.intros.nl en www.introshotelsupplies.com bezoekt en een account aanmaakt, een bestelling plaatst en/of per e-mail een vraag aan ons stelt, verstrekt u (mogelijk) de volgende persoonsgegevens aan ons:
- naam;
- titel;
- geslacht;
- adres en/of woonplaats;
- emailadres;
- telefoon- en/of faxnummer;
- klantnummer;
- bedrijf, afdeling, functie of andere gegevens over uw beroep;
- bank- en/of betaalgegevens;
- verkeersgegevens (gegevens over uw gebruik van de website).

Intros gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
- u periodiek te informeren over aanbiedingen en/of producten;
- inzicht te krijgen in het gebruik van de website, statistische gegevens en trends in de markt;
- de website en/of haar producten te verbeteren.

2. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van uw computer en/of een ander apparaat. Cookies kunnen uw computer in principe niet beschadigen.

Intros gebruikt op de website de volgende cookies:
- First-party cookies om de profielen van bezoekers te identificeren;
- Session logs (inclusief IP-adres) om problemen van bezoekers op te lossen;
- Third-party cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en voor statistische doeleinden;
- Persistent cookies om de inhoud van uw winkelwagentje te onthouden.

Wanneer, door middel van cookies, de registratie van IP-adressen of anderszins, informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door de u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt uw toestemming gevraagd.

Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies en/of andere tekstbestanden niet goed functioneren.

3. Contact

U kunt contact opnemen met Intros via info@intros.nl of +310 252220100 (Nederland) wanneer u:
- de persoonsgegevens die Intros met betrekking tot u verwerkt wilt inzien, wijzigen of aanvullen;
- tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Intros bezwaar wilt maken;
- meer informatie wilt over de wijze waarop Intros (uw) persoonsgegevens verwerkt; en/of
- vragen heeft naar aanleiding van deze privacy policy.

4. Beveiliging en geheimhouding

Intros zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden. Intros zal de gegevens geheimhouden en zal ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Intros zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Intros kan uw gegevens aan derde partijen en/of aan gelieerde ondernemingen verstrekken. Intros zal uw gegevens niet verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder (contractueel) een passend beschermingsniveau te waarborgen.

5. Wijzigingen privacy policy

Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken. 

This is the privacy policy of Intros BV, having its office in Sassenheim, the Netherlands, and registered in the commercial register of the Chamber of Commerce of the Netherlands under number 28076276 (hereafter: “Intros”). This privacy policy describes which personal data Intros processes when you visit the website www.intros.nl, place an order on the website or contact Intros, and how Intros handles such personal data.

1. Use of personal data

When you visit the websites www.intros.nl and www.introshotelsupplies.com and create a customer’s account, place an order and/or ask a question by email, you may provide us with the following personal data:
- name;
- title;
- gender;
- domestic and/or postal address;
- email address;
- telephone and/or fax number;
- customer identification number;
- company, department, function or other data regarding your profession;
- bank account number and/or payment details;
- traffic details (details about how you use our website).

Intros may use this information to:
- inform you about its offers and/or products;
- obtain insight information on the use of the website, web analytics and trends;
- improve the website, its offers and/or products.

2. Use of cookies

Cookies are small data files that are stored on your hard drive or the memory(card) of your computer and/or device. In general, these data files do not cause any damage to your device.

Intros uses the following cookies on the website:
- First-party cookies to identify customers profiles;
- Session logs (which include your IP-address) to trouble shoot customer issues;
- Third-party cookies to get insight information on the use of the website and web analytics;
- Persistent cookies to remember the contents of your shopping cart.

In case data is being placed or read on your device when you visit our website (by using cookies or otherwise) without it being strictly necessary for the communication or for a specifically requested service, you will be informed and asked for consent in advance.

It may occur that parts of the website will not perform their full function without the use of cookies and/or other data files.

3. Contact

You may contact Intros by sending an email to info@intros.nl or calling + 31 (0) 252220100 (the Netherlands), in case you:
- wish to access, amend or complete the personal data Intros processes about you;
- want to object to the use of your personal data by Intros;
- want to obtain more information about the personal data Intros processes (about you); and/or
- have questions about this privacy policy.

4. Confidentiality and security

Intros will use your personal data for the purposes described in this privacy policy only. Furthermore, Intros will maintain your personal data confidential and will not keep the personal data for longer than necessary in order to fulfill the aforementioned purposes.

Intros will take adequate technical and organizational measures to protect your personal data. However, please note that it will not be possible to guarantee 100% security at all times.

Intros may provide your personal data to third parties and/or affiliated companies. Intros will not transfer your personal data to anyone or any country outside the European Economic Area without (contractually) ensuring an adequate level of protection.

5. Amendments of this privacy policy

Intros may alter this privacy policy in the future. Therefore, we recommend regularly checking our privacy policy.